Privacybeleid

Algemene info

De volgende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website van CONSTRUCTION-IMMO, onder de domeinnaam WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE. De website van CONSTRUCTION-IMMO is enkel toegankelijk als deze voorwaarden en bepalingen aanvaard worden.

Deze website is aangemaakt door Globule Bleu en wordt beheerd door Globule Bleu, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Luik, BE.

Door de website te raadplegen en gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de onderhavige gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

CONSTRUCTION-IMMO behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt derhalve verzocht deze te raadplegen vóór elk nieuw gebruik.

De onderhavige voorwaarden zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de website van CONSTRUCTION-IMMO. Ze dienen te worden aangevuld met de algemene verkoop-/bedrijfsvoorwaarden van CONSTRUCTION-IMMO, die onverkort van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen CONSTRUCTION-IMMO en de klant/gebruiker.

Eigenaar van de website

De eigenaar van deze website kan op deze website geraadpleegd en gecontacteerd worden. Met deze website wil de eigenaar de toegang van het publiek tot informatie over zijn initiatieven en activiteiten verbeteren. Die informatie is bedoeld om actueel en accuraat te zijn. Als onjuistheden onder onze aandacht worden gebracht, zullen we trachten de nodige correcties aan te brengen. De op deze website verstrekte informatie impliceert echter geen enkele aansprakelijkheid van de eigenaar of de aanbieder, maker en/of beheerder van de website.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en niet bedoeld om in te gaan op de specifieke situatie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. De informatie is niet noodzakelijk uitputtend, volledig, accuraat of up-to-date. Er wordt in sommige gevallen verwezen naar externe websites waarover de diensten van de eigenaar geen controle hebben en waarvoor de eigenaar alle verantwoordelijkheid afwijst; de verstrekte informatie vormt evenmin professioneel advies (voor specifiek advies dient u altijd een bevoegde deskundige te raadplegen). De informatie, producten en diensten die op deze website worden weergegeven, kunnen ook technische onnauwkeurigheden en schrijffouten bevatten. In geen geval zullen de eigenaar en/of de provider en/of beheerder van de website aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte en werkelijke of vermeende schade die het gevolg kan zijn van dergelijke fouten.

De website CONSTRUCTION-IMMO behoudt zich het recht voor om, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de gehele website of een deel ervan tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, en dat zonder voorafgaande kennisgeving. De website CONSTRUCTION-IMMO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, bewezen of beweerd, die verband houdt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

De eigenaar stelt alles in het werk om storingen, fouten en onderbrekingen ten gevolge van technische problemen te voorkomen. Het is echter mogelijk dat sommige gegevens of informatie op de website niet in foutloze bestanden of formats zijn aangemaakt of gestructureerd. De eigenaar kan dan ook niet garanderen dat de dienst geen onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen zal worden beïnvloed. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de gebruiker of derden voor dergelijke problemen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of de daaraan gekoppelde externe websites.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de eigenaar te beperken in strijd met de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving, noch om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die niet kunnen worden uitgesloten onder die wetgeving.

In geen geval zullen de eigenaar en/of de provider en/of beheerder van de website aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daden of voor enige directe, indirecte of incidentele schade zoals bedrijfsonderbreking, winstderving, verlies van kansen, personeelskosten. Dat geldt zelfs indien deze het gevolg zouden zijn van een ernstige fout of een herhaaldelijke fout op de website (inclusief met betrekking tot de technische werking of de onbeschikbaarheid ervan), computervirussen, computermisdrijven, computerkraken. Dit is eveneens van toepassing indien de eigenaar en/of de provider maker en/of beheerder van de site gewaarschuwd waren voor deze risico’s.

Noch de eigenaar, noch de provider en/of beheerder van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of tijdelijke of permanente storingen veroorzaakt aan de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de website of, in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en computerprogramma’s naar zijn ontvangstapparatuur. In het bijzonder kunnen de eigenaar en de dienstverlener die de website hebben aangemaakt en/of beheren niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overdracht van computervirussen via deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze website is niet toegestaan, zelfs niet indien de bron wordt vermeld, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend door de eigenaar. Ook de reproductie van de structuur van de website (lay-out en presentatieformaten), het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, tekeningen, slogans, logo’s, grafische elementen, enz.), de software en alle elementen die deze website bevat, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar en zijn eventuele partners of de dienstverlener, maker en/of beheerder van de website. Elke reproductie, hetzij geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, databankrechten en merkrechten.

Het is verboden om de inhoud van de website te kopiëren, wijzigen of er een afgeleid werk van te maken, om het ontwerp of de samenstelling van elementen op de website aan te passen, om de broncode ervan af te leiden en om elk recht betreffende de dienstverlening van de website te verkopen, toewijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen.

U stemt ermee in de website op geen enkele wijze te wijzigen en geen gewijzigde versies van de website te gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE.

U mag enkel en alleen toegang krijgen tot de website via de interface die door CONSTRUCTION-IMMO ter beschikking wordt gesteld.

De door de dienstverlener gecreëerde toepassingen of CMS worden niet verkocht aan de eigenaar van de website. Er wordt enkel een gebruikslicentie aan hem verleend.

Indien andere product- of bedrijfsnamen op deze website worden vermeld, zijn deze handelsmerken beschermd ten gunste van hun respectievelijke eigenaars. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of van CONSTRUCTION-IMMO heeft de gebruiker geen toestemming om de aanwezige elementen op de website te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verspreiden of afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen die aanwezig zijn op de website.

Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

De dienstverlener en zijn activiteiten

CONSTRUCTION-IMMO is een Belgische vastgoedontwikkelingsmaatschappij die in 2005 is opgericht door Albert Lago.

Omschrijving van de website

De website WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE richt zich tot bedrijven.

Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE en, in het bijzonder, de webruimten en internetbronnen waarnaar de gebruiker kan verwezen worden via hypertextkoppelingen op de pagina’s van deze website en waarover de website WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE geen controle heeft, vallen volledig onder de aansprakelijkheid van de eigenaars van deze andere webruimten. Noch de eigenaar, noch de ontwerper en/of beheerder van de website kunnen akkoord gaan met een dergelijke aansprakelijkheid voor de inhoud (met inbegrip van reclame, producten, diensten en elk ander materiaal) die beschikbaar is op deze externe bronnen of waarnaar verwezen wordt. Het gebruik van koppelingen op de pagina’s van de website WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE impliceert geen goedkeuring van elementen in de websites waarnaar wordt verwezen door de eigenaar en de ontwerper en/of de beheerder van deze website. De eigenaar en de ontwerper en/of beheerder van de website aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het materiaal en de gegevens die zich bevinden op of worden uitgezonden via deze webruimten waarnaar wordt verwezen en evenmin met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die er wordt uitgevoerd. Ze kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of beweerd verlies of schade, hetzij ten gevolge van, hetzij in verband met het gebruik van, of met betrekking tot het feit vertrouwen te hebben gehad in de inhoud, de goederen of diensten die op deze websites of uit externe bronnen beschikbaar zijn.

Als resultaten van opzoekingen op de website WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE verwijzen naar pagina’s of forums op websites waarvan de namen of de inhoud de Belgische wet overtreden, vooral gezien het feit dat de website WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE niet in staat is de inhoud van die websites en externe bronnen te controleren, dient u niet meer verder te surfen op de betreffende websites. Indien u dat doet loopt u het risico op sancties die opgelegd worden door de Belgische wet of dient u uw daden te verdedigen als een zaak tegen u wordt aangespannen.

Privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze website is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De website WWW.CONSTRUCTION-IMMO.BE gebruikt informaticamiddelen die de internetadressen van de domeinen van waaruit de internetgebruikers de website bezoeken kunnen traceren en die deze gegevens analyseren voor evaluatiedoeleinden. De individuele gebruiker blijft echter altijd anoniem.

De eigenaar en de provider en/of beheerder van de website zullen geen persoonlijke of individueel identificeerbare informatie aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Evenmin zullen die gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Toepasselijk recht en jurisdictieclausule

Geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Namen zijn bevoegd voor eventuele geschillen tussen de partijen in het kader van deze voorwaarden en het gebruik van deze website.

De eigenaar of de ontwerper en/of beheerder van de website kan echter afzien van deze bevoegdheidsclausule en zich, indien hij dat verkiest, krachtens het gemene recht tot de bevoegde rechtbanken wenden.

Het gebruik van deze website is niet toegestaan in landen waar deze voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing zijn.

Jean BOUDRY – Advocaat – www.avocat-boudry.be